Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Forever Young Kombucha z siedzibą w WARSZAWA 04-687 UL. LUCERNY 49A ,NIP 5272954288. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego
2. Forever Young Kombucha zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
4. Klient korzystający z usług Forever Young Kombucha zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Forever Young Kombucha danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Forever Young Kombucha określa „Polityka prywatności”.
6. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§2 Definicje

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fyk.bar, umożliwiający zakup produktów Forever Young Kombucha drogą elektroniczną.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Forever Young Kombucha za pośrednictwem Serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Forever Young Kombucha napojów kombuchy.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Forever Young Kombucha.
Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Forever Young Kombucha za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Forever Young Kombucha.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Rejestracja w serwisie

1. Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Forever Young Kombucha Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Forever Young Kombucha, oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.
3. Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Forever Young Kombucha na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
4. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
7. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

§4 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia – 1 karton (12 butelek) napojów oraz możliwość wyboru ich smaków z udostępnionych przez Forever Young Kombucha w Sklepie Internetowym www.fyk.bar.
W przypadku wystąpienia niezgodności smaków z dostarczoną instrukcją, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, wysyłając wiadomość na adres mailowym: info@fyk.bar. Jednocześnie informujemy, że smaki napojów, w wyjątkowych okolicznościach, mogą różnić się od tych w instrukcji.
2. Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych szklanych butelkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań. Butelki są oddzielone kartonową kratownicą. Butelki są oznaczone na etykiecie datą minimalnej odporności.
Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.
3. Data przydatności produktu jest ważna tylko i wyłącznie dla produktów przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Ze względu na brak konserwantów każdy produkt wystawiony na działanie temperatury powyżej 7°C może sfermentować i zwiększyć swoją objętość. Forever Young Kombucha nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku przechowywania Napojów w sposób niezgodny z zaleceniami.

§5 Złożenie zamówienia

1. Złożenie Zamówienia Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:
dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.fyk.bar;
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
4. Forever Young Kombucha nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował Forever Young Kombucha podczas składania Zamówienia.
5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Forever Young Kombucha za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.
6. Forever Young Kombucha zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
braku dokonania płatności za zakupioną Usługę;
rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Forever Young Kombucha zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Forever Young Kombucha, a których usunięcie nie jest możliwe.
8. Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy, a paczka zostanie do niego wysłana, nie będzie doręczona i wróci do nadawcy, to Forever Young Kombucha nie ponosi za to odpowiedzialności.

§6 Płatność za zamówienie

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:
dla Klientów indywidualnych Forever Young Kombucha umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Forever Young Kombucha w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Forever Young Kombucha uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.
Koszt wysyłki w wysokości 15 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu jest określany indywidualnie;
2. Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki.
3. Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia.
4. Forever Young Kombucha podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany.
5. Forever Young Kombucha realizuje tylko opłacone Zamówienia.

§7 Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas dostawy 3 dni robocze od dnia wysyłki.
2. Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku.
3. Dostawa Zamówień będzie realizowana przez firmę kurierską DHL na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić mailowo info@fyk.bar
5. Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności prosimy o wysłanie informacji na adres info@fyk.bar. Opis niezgodności oraz załączone zdjęcia będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji.
6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Forever Young Kombucha (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Forever Young Kombucha nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
7. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Forever Young Kombucha nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
§8 Odpowiedzialność
1. Forever Young Kombucha nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Forever Young Kombucha.
2. Forever Young Kombucha zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
3. Forever Young Kombucha zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.
4. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje wyżej opisanych naruszeń, Forever Young Kombucha zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.
5. Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia.

§9 Zmiany i anulowanie

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:
terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;
adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.
2. Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.
3. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować Forever Young Kombucha za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: info@fyk.bar.
4. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
5. W przypadku anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez Forever Young Kombucha, zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni roboczych na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.

§10 Zmiany i anulowanie

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: info@fyk.bar.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Forever Young Kombucha na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji.
4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Forever Young Kombucha poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Forever Young Kombucha poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
6. Klient, będący osobą fizyczną dokonującą ze Forever Young Kombucha czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Forever Young Kombucha;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Forever Young Kombucha, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Forever Young Kombucha, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.
2. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.
Made on
Tilda